Przeskocz do treści

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

Skład chemiczny wód powierzchniowych oraz ich właściwości organoleptyczne zależą od otaczającego środowiska. Wszelkie zanieczyszczenia obecne w powietrzu atmosferycznym i w glebie będą przenikać do wód. Stąd sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych, stwarza możliwość niekorzystnego oddziaływania na jakość wód powierzchniowych, a także pośrednio wód podziemnych.Wśród zanieczyszczeń występujących w wodach spływających z dróg i autostrad największe znaczenie mają zawiesiny ogólne, które są nośnikami substancji biogennych, organicznych i nieorganicznych. Źródłem związków biogennych są tlenki węgla i azotu zawarte w spalinach samochodowych oraz związki fosforu dodawane do benzyny.Największe zagrożenie wśród związków nieorganicznych stanowią połączenia metali ciężkich. Wody spływające z dróg mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, zawierającymi różnorodne węglowodory, wśród nich związki toksyczne dla środowiska i rakotwórcze dla ludzi.Wody spływające z dróg, na których w okresie zimowym stosuje się sól w celu utrzymania ich przejezdności, zawierają wysokie poziomy chlorków.Zastosowanie specjalnych filtrów zabezpieczających podczas budowy drogi powoduje znaczne zatrzymanie części zanieczyszczeń.

Szkodliwości fizyczne związane z transportem

Hałas i wibracja to kolejne zagrożenia, których źródłem są środki transportu. Narażenie na hałas we współczesnym świecie jest coraz większe, każde dziesięciolecie obecnego wieku zwiększa poziom hałasu o 1 dB w skali światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.